EDUKACJA DLA ROZWOJU

Projekt „Edukacja dla rozwoju” miał być realizowany w oparciu o instytucje państwowe i samorządowe (w tym wyższe uczelnie). Jednak te instytucje okazują się bastionami obrony tego, by było jak dotąd. Dlatego został przekształcony w projekt Edukacja+, który ma czysto obywatelski i biznesowy charakter, a instytucje są traktowane jako zwykli klienci.

Głównym celem działania jest przesunięcie odpowiedzialności za pomyślność i dobrobyt z państwa na rodzinę. Służy temu idea pomocniczości oraz systemy rozliczeń bez zbędnych pośredników (System Pracy Solidarnej).

 Wsparcie rodzin o którym mowa w projekcie nie polega na przekazywaniu środków pieniężnych rodzinom, ale dostarczaniu im usług podnoszących jakość samodzielne wypełnianych w rodzinie funkcji. Dotyczy to następujących obszarów działalności:

 • odkrywanie talentów, pomoc w rozwoju ludzi szczególnie utalentowanych,

 • profilaktyka medyczna, opieka nad ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi (telemedycyna),

 • kształtowanie postaw: ludzi twórczych i przedsiębiorczych,

 • samokształcenie,

 • rozwój zainteresowań, zaangażowanie w różne działania.

 


Godne społeczeństwo to cel funkcjonowania państwa zgodnie z zasadami społecznej gospodarki rynkowej. To nie może być proces kształtowany odgórnie. Dlatego potrzeba świadomych i przedsiębiorczych osób, skłonnych do zaangażowania się w tego typu działania. Wykształcenie takich osób jest wspólnym celem komponentów „ekonomia godnego społeczeństwa” (podstawy teoretyczne, motywacja) i „edukacja” (strategia). Pozostałe komponenty wyznaczają obszar działania.

Ze względu na sposób ujęcia pracy w „ekonomii solidarności” (nie tylko praca komercyjna ma wartość ekonomiczną), konieczne jest wypracowanie teoretycznej podbudowy dla odpowiednich metod organizowania i rozliczania pracy (System Pracy Solidarnej jest praktyczną realizacją jednej z takich metod).


Komponent „ekonomia godnego społeczeństwa” obejmuje aspekty praktyczne działań, które zmierzają do rozwoju przedsiębiorczości – także w obszarze pracy solidarnej:

 • Lobbowanie za zmianą paradygmatu ekonomii – tak aby uwzględniał wartość pracy socjalnej i pracy solidarnej (nie traktując tych działań wyłącznie jako koszty).

 • Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – poprzez współpracę z inkubatorami przedsiębiorczości, samorządami i jednostkami pozarządowymi. Laboratorium Przedsiębiorczości.

 • Wydawnictwa (prace teoretyczne) i konferencje promujące działania z zakresu ekonomii solidarności.

 • Wsparcie eksperckie prowadzonych działań w zakresie ekonomii społeczeństwa sieci (klastry), wartości wspólnej (sahred value), pracy solidarnej, personalizmu w ekonomii.

 


Komponent „Informatyka” ma na celu kształcenie programistów, którzy równocześnie mogą pracować przy projektach informatycznych wszystkich komponentów projektu.

 • Program rozwoju kompetencji w zakresie programowania komputerów, powiązany z rozwojem projektów otwartych (warsztaty dla programistów).

 • Opracowanie pomocy naukowych do kształcenia umiejętności potrzebnych programistom (zabawki, gdy edukacyjne etc…).

 • Rozwój przedsiębiorczości (informatyka zarówno jako wsparcie jak i obszar rozwoju przedsiębiorczości) – podprojekt „Laboratorium przedsiębiorczości”.

 • Rozwój i utrzymanie informatycznego zaplecza projektu „Edukacja dla Rozwoju”, w tym stron internetowych, „Systemu pracy solidarnej”, Laboratorium przedsiębiorczości” itd.…

 • Stworzenie badawczego „Laboratorium systemów otwartych”, które będzie się zajmować analizą i wdrożeniami systemów open source, oraz administracją systemów związanych z projektem „Edukacja dla rozwoju”

 Rysunek:  Komponent informatyczny.

Personalistyczna edukacja w rozumieniu projektu została w zarysie przedstawiona powyżej (w podrozdziale „Założenia”). Przechodząc do konkretów, można sformułować następujące cele:

 • Wspieranie rozwoju rynku usług edukacyjnych - jako oddolnego uzupełnienia standardyzacji i centralizacji szkolnictwa formalnego (zobacz dalej - opis Systemu pracy solidarnej).

 • Rozwój e-learningu jako najbardziej naturalnej metodologii dla kształcenia „just in time” oraz kształcenia aktywnego (kształcenie poprzez nauczanie).

 • Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie „Laboratoriów przedsiębiorczości

 • Wsparcie dla rozwoju działań klastra edukacyjnego w zakresie edukacji obywatelskiej, jako niezbędnego uzupełnienia kształcenia w zakresie kompetencji zawodowych (turystyka edukacyjna, utrwalania dziedzictwa narodowego etc...).

 • Opracowywanie (na podstawie doświadczeń w realizacji powyższych celów oraz prac naukowych) i upowszechnienie nowoczesnych metod i standardów kształcenia zindywidualizowanego (w tym kształcenie w rodzinie), które mogą być stosowne we wszystkich komponentach projektu.


Rysunek przedstawia efektywność przyswajania wiedzy - na podstawie Piramidy zapamiętywania Dalea źródło: http://ebta.pl/2013/08/04/286/

Podkategorie

© 2015-2016 Fundacja Galicea