Edukacja dla rozwoju - historia

Obywatelski Komitet Edukacja dla Rozwoju powołany został z inspiracji premiera Jerzego Buzka 10 czerwca 2001 r. w historycznej auli Collegium Maius w Krakowie. Wtedy też proklamowano obywatelską deklarację „Edukacja dla rozwoju”, przygotowaną przez grupę ówczesnych członków Komitetu, pod kierunkiem ekspertów Centrum im. Mirosława Dzielskiego - głównego inicjatora i promotora tego przedsięwzięcia. Deklarację założycielską podpisało szereg naukowców, nauczycieli akademickich, dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców (łącznie 32 osoby). Między innymi Jerzy Buzek, prof. Maria Dzielska (UJ), Witold Gadowski (TVP), Stanisław Janecki (Wprost), prof. Antoni Kamniński, Rafał Matyja, Piotr Legutko ("Dziennik Polski"), Krystyna Makosińska (SDP), Wojciech Starzyński (STO), prof. Andrzej Zoll (zob. link).

W następnych latach prace programowe oraz działania opiniotwórcze związane z tą inicjatywą były realizowane pod kierunkiem Rzecznika Praw Obywatelskich, pana prof. Andrzeja Zolla. Zorganizowano szereg konferencji i seminariów (zob.: http://www.brpo.gov.pl/index.php?md=1068).

 

Po okresie pewnej stagnacji, komitet na nowo uaktywnił się w 2009 roku. Rezultatem podjętych prac jest "Memorandum z Pniew" (20 października 2010) w której komitet zwraca się do ruchów społecznych i samorządów z propozycją współpracy programowej. W grudniu 2010 powstał portal otwartaedukacja.pl. Portal ten jest prowadzony przez grupę społeczników, w celu wsparcia modernizacji Polski efektywnym wykorzystywaniem otwartych zasobów edukacji.

Edukacja w społeczeństwie sieci

Potrzeba zmian w systemie edukacji wynika nie tylko z konieczności nadrabiania zaniedbań, ale przede wszystkim z kluczowego znaczenia wiedzy dla rozwoju gospodarczego we współczesnym zglobalizowanym świecie. Sprawna edukacja jest jedną z determinant wysokiego poziomu życia społeczeństw.

Zmniejszenie autonomii jednostek edukacyjnych wskutek powiązań sieciowych ma rozliczne pozytywne konsekwencje. Skłania do podjęcia bardziej efektywnych metod nauczania, a nawet prowadzi do całkowitej zmiany modelu kształcenia. Tradycyjny model hierarchiczny zostaje zastąpiony modelem skupionym na uczniu. Następuje indywidualizacja nauczania i zmienia się rola nauczyciela. Nie jest on w pierwszym rzędzie źródłem wiedzy (którą można znaleźć gdzie indziej), ale przewodnikiem i pomocnikiem. Nauka indywidualna nie jest uzupełnieniem tradycyjnej edukacji, ale staje się jej elementem.

Wbrew pozorom owe trendy w edukacji nie powinny prowadzić do ograniczenia nauczania do przekazywania wiedzy specjalistycznej. Kapitał społeczny ma o wiele szersze znaczenie. Kształcenie powinno dawać wiedzę i umiejętności korzystania z tego kapitału. Poczucie misji, odpowiedzialność i przywiązanie mogą być silniejszym bodźcem do działania, niż czysta chęć zysku.

Bezpośrednią inspiracją do podjęcia współdziałania, było zaproszenie gospodarzy programu "Edukacja dla rozwoju", zawarte w "Memorandum z Pniew" ogłoszonym 20 października 2010. Powstał portal otwartaedukacja.pl, który powinien być pomocny w zbieraniu, konfrontowaniu i upowszechnianiu doświadczeń i opinii praktyków działań edukacyjnych. Ma on pomóc zweryfikować postawione tezy o charakterze i kierunkach zmian systemu edukacyjnego.

Najważniejszym naszym postulatem jest zwiększenie odpowiedzialności ucznia i jego rodziny za efektywność uczenia przez całe życie. Oczekuje się też zwiększenia odpowiedzialności instytucji kultury, otwarcia systemu edukacyjnego na nowe technologie, nowe metody uczenia, nowe instytucje i instrumenty.

© 2015-2016 Fundacja Galicea