Historia

Klastrer Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty założono w styczniu 2011 roku. Jednak z różnych względów działanie na większą skalę nie zostało podjęte. W roku 2015 dzięki porozumieniu między PWSTE w Jarosławiu, a fundacją "Galicea", koordynacją prac Klastra zajęła się fundacja.

Współpraca przedstawicieli fundacji Galicea, Stowarzyszenia 10 czerwca oraz Centrum Dialogu przy PWSTE w Jarosławiu zaowocowały zainicjowaniem projektu "Edukacja dla Rozwoju".

W sierpniu 2015 roku liderzy tego projektu podjęli decyzję o rozwiązaniu "Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty" i powołaniu w to miejsce klastra "Brama Kresów". Strona internetowa klaster.edu.pl została przekształcona w stronę projektu.

 

 

Obywatelski Komitet Edukacja dla Rozwoju powołany został z inspiracji premiera Jerzego Buzka 10 czerwca 2001 r. w historycznej auli Collegium Maius w Krakowie. Wtedy też proklamowano obywatelską deklarację „Edukacja dla rozwoju”, przygotowaną przez grupę ówczesnych członków Komitetu, pod kierunkiem ekspertów Centrum im. Mirosława Dzielskiego - głównego inicjatora i promotora tego przedsięwzięcia. Deklarację założycielską podpisało szereg naukowców, nauczycieli akademickich, dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców (łącznie 32 osoby). Między innymi Jerzy Buzek, prof. Maria Dzielska (UJ), Witold Gadowski (TVP), Stanisław Janecki (Wprost), prof. Antoni Kamniński, Rafał Matyja, Piotr Legutko ("Dziennik Polski"), Krystyna Makosińska (SDP), Wojciech Starzyński (STO), prof. Andrzej Zoll (zob. link).

Cele Klastra Edukacyjnego:

 1. Wdrożenie opartego o nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania organizacyjne systemu wsparcia dla szkolnictwa, który ma przyczynić się do wzrostu poziomu nauczania oraz zwiększenia ilości chętnych do nauki w jednostkach edukacyjnych klastra.
 2. Zacieśnianie kontaktów jednostek edukacyjnych z biznesem, poprzez współpracę z innymi klastrami gospodarczymi. Udział w projektach mających swą kontynuację komercyjną, przygotowywanie pracowników pod potrzeby rynku, udział w badaniach zamawianych przez przedsiębiorstwa.
 3. Budowa wspólnej marki.
 4. Rozwój powiązań międzynarodowych.
 5. Rozwój rynku usług edukacyjnych i w branżach powiązanych z edukacją poprzez:
  • pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, między innymi poprzez wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych idei oraz wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych,
  • umożliwienie uczestnikom nawiązywania wspólnych relacji prowadzących do współpracy,
  • realizację wspólnych projektów biznesowych,
  • nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami, przedsiębiorcami, oraz jednostkami naukowymi,
  • pozyskiwanie inwestycji krajowych i zagranicznych,
  • dbanie o przepływ wiedzy z jednostek naukowych do biznesu,
  • prowadzenie badań, analiz i opracowań,
  • działalność wydawniczą,
  • wspólne pozyskiwanie kapitału - w tym dotacji,
  • stwarzanie przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości (szczególnie uczelnianej).
 6. Współpraca z władzami, szczególnie w zakresie podnoszenia atrakcyjności regionu.
 7. Zaangażowanie w rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych poprzez:
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
  • wspieranie idei nauczania przez całe życie,
  • formy społecznie użytecznej aktywności osób nieaktywnych zawodowo.
 8. Wspieranie powstawania innych klastrów w regionie.
 9. Wszelkie inne inicjatywy mające na celu rozwój klastra i jego członków.

Dokument powstał na potrzeby Klastra Innowacyjno-Edukacyjnego w 2010 roku.

W dniu 11 stycznia 2011 roku, w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu podpisano Akt Założycielski "Klastra Edukacyjno-Innowacyjnego Euroregionu Karpaty".

Swoje podpisy złożyli:

 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

 • Andrzej Wyczawski - Burmistrz Miasta Jarosław

 • Andrzej Madej - Prezes Stowarzyszenia Centrum im. Mirosława Dzielskiego, Kraków

 • Józef Jodłowski, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Prezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty

 • Damian Lasek - Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty

na zdjęciu: JM Rektor Zbigniew Makieła podpisuje akt założycielski klastra.

© 2015-2016 Fundacja Galicea